• Welkom op de website van de

  Herinrichting Voerendaal-Oost

  Via deze website houden we u op de hoogte van de voortgang van het project Herinrichting Voerendaal-Oost gedurende de gehele looptijd van het project. 

  Leefbaarheid & Gezondheid

  Buitengewoon gelukkig en gezond

  Duurzaamheid

  De toekomst nu maken

  Klimaat

  Klaar voor klimaat

  Natuur & Landschap

  Natuurlijk nog groener

  Beleving & Gebruik

  Ruimte voor mensen

  Veiligheid & Verkeer

  Iedereen veilig buiten

  Wie zijn wij?

  Wij zijn BESIX Infra Nederland en gemeente Voerendaal. Wij voeren dit project gezamenlijk uit in een bouwteam. Dit betekent dat wij van meet af aan met elkaar het project vormgeven, ontwerpen en uitvoeren. We doen dit op basis van participatie. Met jullie, de omgeving, bewoners en bedrijven in Voerendaal.

  Laatste nieuws

  Tweede participatie bijeenkomst 17 april

  Op 17 april hopen wij zoveel mogelijk buurtbewoners te mogen ontmoeten in het Kunderhoes. Vanaf 16.00 uur staat…

  Wacht niet op water

  Ons klimaat verandert. Hevige regenbuien veroorzaken in Limburg steeds vaker wateroverlast. Gelukkig kun je zelf veel doen om overlast en schade in jouw omgeving…

  Uitslag Online Enquête

  Maar liefst 91 inwoners van Voerendaal-Oost hebben de online enquête ingevuld. Dank daarvoor! Samen met de input die jullie hebben geleverd tijdens de…

  Downloads

  Wilt u op uw gemak nog wat documenten over dit project doorlezen of uitprinten? Dat kan. Druk op de buttons hieronder om deze te downloaden.

  Neem contact met ons op!

  We hebben al wat veelgestelde vragen en
   antwoorden voor u op een rij gezet. Mocht u nog vragen hebben kunt u via de
  Contact-knop contact met ons opnemen.

  Veelgestelde vragen

  Algemeen

  • Waar kan ik terecht met vragen?

   Tel: +31 6 10267567 E-mail: voerendaal.infra.nl@besix.com

  • Wat gaan we doen?

   We gaan Voerendaal-Oost klaar maken voor de toekomst en de openbare ruimte opnieuw inrichten. We gaan dit op een manier doen waar u als stakeholder baat bij hebt en nog lang kunt genieten van een mooiere en groenere wijk. We staan hier voor een aantal uitdagingen op het gebied van water en willen daar samen met u de beste oplossing voor zoeken. We zien ook een aantal mooie kansen op het gebied van klimaat en duurzaamheid die we graag willen pakken.

  • Wat betekent dit voor u?

   We gaan in uw wijk werken maar daar gaan we u niet mee overvallen. Wij vragen u om mee te denken voordat we gaan ontwerpen en in verschillende latere fases van het gehele project. We gaan ook met u in gesprek over hinder en overlast en hoe we dit tot een minimum kunnen beperken. We houden u tijdig op de hoogte van de gevolgen voor u bij u in de straat en in uw hele leefomgeving. Ook maken we afspraken op maat met u en zijn we altijd bereikbaar voor vragen. Dit kan onder andere via deze website en het emailadres: voerendaaloost.infra.nl@besix.com.

  • Wanneer?

   We nemen uitgebreid de tijd voor de voorbereiding en het ontwerp. Deze fase vindt plaats in 2024. Tijdens dit jaar wordt u ook op de hoogte gehouden. We hebben de uitvoering gepland voor 2025-2026. Ook deze vindt in verschillende fases plaats en we willen tijdens iedere fase tijdig en uitgebreid met u communiceren. We zien ernaar uit u te ontmoeten en samen aan een mooi, veilig en toekomstbestendig Voerendaal-Oost te werken!

  • Wat zijn de kosten van dit project?

   De kosten van het project zijn taakstellend ongeveer € 9.000.000,-.

  • Is het budget voor het project toereikend?

   Dit zal moeten blijken tijdens de voorbereiding van het project.

  • Wat omvat het project?

   Het project omvat globaal: - Herinrichting van de openbare ruimte - Afkoppelen hemelwater: o Aanleg hemelwaterriool o Afkoppelen openbare ruimte van het huidige gemengde stelsel o Stimuleren en faciliteren afkoppelen particulier terrein o Realiseren berging hemelwater o Doorrekenen effecten nieuw riool/watersysteem - Vervangen rioolhuisaansluitingen - Vergroenen van de openbare ruimte - Verbeteren verkeersveiligheid schoolroutes

  • Wat is een bouwteam?

   Een bouwteam is in dit geval een team waarin de aannemer en de gemeente gezamenlijk het ontwerp opstellen en de werkvoorbereiding uitvoeren. Indien er overeenstemming komt over de aanneemsom gaat deze aannemer ook de werkzaamheden uitvoeren. Deze werkwijze is dus anders als de traditionele aanpak waarbij een ingenieursbureau een ontwerp maakt en een bestek met tekeningen maakt, dat vervolgens wordt aanbesteed.

  • Waarom valt de wijk ten westen van de Hongerbeek buiten het projectgebied?

   Deze wijk is van recentere datum. De riolering en de bestrating in deze wijk is nog niet aan vervanging toe.

  • Wat betekent SO, VO en DO?

   Het SO is het schetsontwerp. Het schetsontwerp is een globaal ontwerp op hoofdlijnen. Hierin wordt de inrichting van de bovenbouw geschetst. Waar komen de rijbanen, parkeerplaatsen, fietsstroken, voetpaden, waterberging en plantsoenen. Het VO is het voorlopig ontwerp. Hierin wordt het schetsontwerp aangepast aan de hand van de reacties op het schetsontwerp en wordt de technische haalbaarheid getoetst aan de hand van de ligging van kabels en leidingen. Daarnaast wordt het rioolstelsel en de afwatering vormgegeven. In het schetsontwerp wordt tevens al richting gegeven aan het materiaalgebruik. Het DO is het definitief ontwerp. In het definitief ontwerp wordt het ontwerp verder uitgewerkt op detailniveau. Hierin wordt de maatvoering, materiaalgebruik, boomkeuzes, plantkeuzes, lichtmasten, e.d. vastgelegd. Op basis van dit DO vindt definitieve besluitvorming plaats over de nieuwe inrichting. Na vaststelling van het definitief ontwerp start de werkvoorbereiding en daarna de uitvoering.

  Ontwerp

  Water en riolering

  • Waarom moet er extra regenwaterberging komen?

   Door de veranderende weersomstandigheden worden we steeds vaker geconfronteerd met wateroverlast. Het Waterschap heeft om die reden ook de eis gesteld dat we 80 mm waterberging creëren.

  • Wordt de riolering ook vervangen?

   De huisaansluitingen worden in ieder geval vervangen. Daarnaast worden er nieuwe regenwaterriolen aangebracht. Voor de vuilwaterriolen moet nog nader worden onderzocht of deze gehandhaafd worden, vervangen worden of gerelined worden. Dit wordt per rioolstreng bekeken.

  • Mogen we na realisatie nog auto’s wassen op straat of op de oprit?

   De kolken worden in de nieuwe situatie aangesloten op het regenwaterriool. Dit regenwaterriool loost vervolgens op oppervlaktewater. Het is dan niet meer toegestaan om hier waswater op te lozen omdat dit dan in het oppervlaktewater terecht komt.

  • Wat kan ik doen tegen lucht insluiting in het riool?

   Om te voorkomen dat het regenwater niet wegloopt als gevolg van luchtinsluiting kan een “ontlastput” worden geplaatst. Het water loopt dan bij hevige regen in de tuin en niet via de toiletpot in je huis.

  • Mag ik het water uit mijn kruipruimte in het riool pompen?

   Het is niet toegestaan om het water uit de kruipruimte in het riool te pompen. Het is ook niet aan te bevelen aangezien het water dan blijft toestromen. Op zich is water in de kruipruimte geen probleem als er geen sprake is van optrekkend vocht. Om optrekkend vocht te voorkomen zijn diverse maatregelen mogelijk zoals; ventilatie, bodemisolatie of vloerisolatie.

  • Mag ik water uit mijn kelder in het riool pompen?

   Het is niet toegestaan om het water uit de kleder in het riool te pompen. Beter is om te voorkomen dat water in de kelder komt. Afhankelijk van de oorzaak en mogelijkheden zijn er diverse oplossingen zoals; de buitenkant van de kelder waterdicht maken, de binnenkant van de kelder dicht maken, Koekkoek ophogen, enz.

  • Kan rioolwater via de riolering in de kelder lopen?

   Indien de opening van een rioolaansluiting (van bijvoorbeeld toilet, wasbak of wasmachine) lager ligt dan 15 centimeter boven het wegniveau dan moet die aan speciale eisen voldoen. Dit kan bijvoorbeeld door een rioolwaterpomp. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan dan kan er geen rioolwater via de riolering in de kelder lopen.

  Uitvoering

  Maatregelen eigen terrein

  Verkeer

  • Worden de achterpaden ook meegenomen in het project?

   Nee, de achterpaden worden niet meegenomen in het project. Deze paden zijn geen eigendom van de gemeente.

  • Kan ik een nieuwe uitweg krijgen?

   Om een nieuwe uitrit te krijgen dient u een vergunning aan te vragen. Deze aanvraag wordt dan getoetst aan onderstaande regels. inrittenbeleid_2011.pdf (voerendaal.nl)

  • Wordt er rekening gehouden met toegankelijkheid voor rolstoelen en kinderwagens?

   Ja. Trottoirs worden waar mogelijk minimaal 1,50 meter breed. Op kruisingen wordt rekening gehouden met het oversteken. Daar waar gelijkvloers oversteken niet mogelijk is, worden inritjes gemaakt door middel van inritperronbanden.

  • Komen er drempels/plateau’s?

   Er komen drempels en plateau’s. Het doel van de drempels/plateau’s is tweeledig. Enerzijds om de snelheid van het verkeer te remmen en anderzijds om water tegen te houden en tijdelijk bovengronds op te slaan bij hevige regenbuien. Waar deze drempels/plateau’s komen moet nog nader worden onderzocht.

  • Komen er flitspalen op de Hogeweg en Hoolstraat?

   Er komen geen flitspalen. Het is overigens ook niet aan de gemeente om hierover te besluiten.

  • Waarom komen de bushaltes voor Hoolstraat 26 en 33 niet meer terug?

   Deze bushaltes liggen op ongeveer 250 meter (3 minuten loopafstand) van het station. Uit de telgegevens van Arriva blijkt dat het aantal instappers op deze haltes zeer beperkt is. In overleg met Arriva is besloten deze haltes te laten vervallen.

  • Waarom wordt de Hogeweg/Hoolweg een GOW30 weg?

   Een GOW30 weg is een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Het is een gebiedsontsluitingsweg omdat deze niet alleen wordt gebruikt door de bewoners aan de betreffende weg. Dit betekent dat de weg zodanig ingericht moet worden dat het verkeer voldoende kan doorstromen. Er is gekozen voor een maximumsnelheid van 30 km/uur omdat dit bijdraagt aan veiligheid, gezondheid, toegankelijkheid en duurzaamheid.

  Openbare ruimte